KONKURS

Rozdajemy prezenty na święta 😊 Chcesz wygrać jeden z siedmiu plakatów autorstwa Mila Friengee dla Complet Furniture oraz jednorazowy kupon rabatowy -25% na dowolny zakup w naszym sklepie sklepcomplet.com.pl

Jeśli tak, to weź udział w konkursie. Wystarczy, że zaproponujesz tytuł dla publikowanych w ciągu najbliższych 7 dni plakatów na naszym FunPage i umieścisz je w komentarzu pod postem. Tytuł musi zawierać od 1 do 3 słów oraz musi nawiązywać do tematyki plakatu. Nie jest konieczne, abyś wymyślał tytuły dla wszystkich plakatów, pamiętaj jednak, że publikując propozycje tytułów dla wszystkich plakatów zwiększasz swoją szansę na wygraną. 

Plakaty mają rozmiar 50 x 70 cm, są oprawione, mają białe obramowanie. Autorką plakatów jest Mila Friengee, artystka, ilustratorka, plakacistka, Instagramerka i dziennikarka. Plakaty zostały wydrukowane w limitowanej ilości. Każdy po 20 szt. Plakaty są opatrzone hologramami potwierdzającymi ich unikalny charakter. 

Szczegóły konkursu w regulaminie, który znajdziesz poniżej. 

 

 

Regulamin konkursu
na tytuły dla serii 7 plakatów od Mila Friengee dla Complet Furniture
organizowanego przez Complet Chmielewscy sp.j.

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Complet Chmielewscy sp. j. z siedzibą w Myślęcinie 4a, 62-260 Łubowo, NIP: 784-10-07-375.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https: www.facebook.com/meblecomplet (zwanej dalej “FanPage”).

§2

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone
  18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 14 grudnia 2020 do 22 grudnia 2020 r. 
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 22 grudnia za pośrednictwem FanPage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
  lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§3

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod postami w dniach od 14 grudnia do 20 grudnia tytułu /-ów/ dla plakatów publikowanych na FanPage Organizatora.
 2. Tytuł musi zawierać od 1 do 3 słów i musi nawiązywać do tematyki plakatu.
 3. Organizator umieści każdego dnia w terminie, o którym mowa w pkt 1, jeden plakat, stanowiący serię 7 plakatów od Mila Friengee dla Complet Furniture.
 4. Uczestnicy konkursu mogą zaproponować każdego dnia tytuły dla wszystkich opublikowanych plakatów. Ilość umieszczonych tytułów w komentarzach zależy od decyzji uczestników. Aby wziąć udział w konkursie należy zaproponować min. jeden tytuł dla jednego z siedmiu plakatów.
 5. Organizator wybierze dla każdego plakatu po jednym tytule, który jego zdaniem najbardziej odzwierciedla jego ideę.
 6. Wśród autorów siedmiu zwycięskich tytułów, o których mowa w pkt 5, zostaną rozlosowane nagrody. Losowanie odbędzie się na FanPage Organizatora w dniu 22 grudnia.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 

§4

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 3 oprawione plakaty Mila Friengee dla Complet Furniture w formacie 50 x 70 cm, z hologramem poświadczającym limitową ilość plakatów oraz 3 kupony rabatowe -25% na dowolny zakup w sklepie https://sklepcomplet.com.pl/ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości nagród.
 3. Wśród autorów zwycięskich tytułów, o których mowa w § 3 pkt 5, zostaną rozlosowane nagrody, o których mowa w pkt. 1. 
 4. Losowanie odbędzie się na FanPage Organizatora w dniu 22 grudnia.
 5. Zwycięzcy losowania będą mogli dokonać indywidualnego wyboru 1 spośród 7 plakatów.
 6. Autorzy zwycięskich tytułów poprzez udział w niniejszym konkursie wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do ich prac na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288)
 7. Nagrody do zwycięzców zostaną przesłane pocztą na wskazane adresy na koszt Organizatora.
 8. Adresy, na które zostaną przesłane nagrody należy podać nie później niż do dnia 29 grudnia 2020. Po tym terminie nagrody tracą ważność.
 9. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagrody przepadają.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,
  w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14  dni
  od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
  oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§6

Przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

 1. administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complet Chmielewscy sp. j. z siedzibą w Myślęcinie 4a, 62-260 Łubowo, NIP: 784-10-07-375
 2. dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych
  w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, opublikowania informacji o zwycięzcach, w sposób wskazany w § 4 Regulaminu, opublikowania nagrodzonych odpowiedzi, przyznania, wydania, odbioru nagrody
 3. odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są użytkownicy profilu
  na facebooku
 4. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
 5. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
 6. udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl